Yhdistyksen säännöt

Luhtilaukkaajat ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Luhtilaukkaajat ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliiton jäsen.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vinttikoirien kasvatusta, jalostusta sekä kilpailutoimintaa harrastavien henkilöiden aatteellisena järjestönä näiden koiraharrastusten edistämisessä.


Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, harjoitus- ja kilpajuoksuja, kursseja ja valistus- sekä esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta yms. yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kioskimyyntiä ja kahvilatoimintaa sekä julkaisutoimintaa. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.


Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy. Pääjäsenet, perheenjäsenet ja nuorisojäsenet ovat vuosijäseniä. Yhdistyksen nuorisojäseniksi hallitus voi hyväksyä alle 15-vuotiaan henkilön. Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä.

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä jäsen voi vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän.

Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen, ellei hän ole suorittanut jäsenmaksua kuluvana vuonna 30.04 mennessä. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä syyskokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta (maaliskuun) huhtikuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle mitään jäsenmaksua.


Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) jäsentä sekä kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Vuosittain on puolet varsinaisista jäsenistä erovuorossa. Valittujen toimihenkilöiden toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä lähtien.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa asioita valmistelemaan työvaliokuntia.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen helmikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta.

10§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis–huhtikuun aikana ja syyskokous loka–marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi kevätkokouksessa, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Jos jäsen haluaa jonkin asian syyskokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään elokuun loppuun mennessä.

11§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä, sähköpostilla tai julkaisemalla kokouskutsu kerhon kotisivuilla. Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

12§
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään kolme (3) ääntä. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista on säädetty näiden sääntöjen 14 §:ssä. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

13§
Yhdistyksen kevätkokouksen asialista:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
2. Tarkastetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä ja heidän valtakirjansa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään esityslista.
5. Esitetään hyväksyttävä kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta.
6. Esitetään yhdistyksen tilit kuluneelta vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
8. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen asialista:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
2. Tarkastetaan äänioikeutettujen jäsenten määrä ja heidän valtakirjansa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään esityslista.
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Määrätään jäsenten jäsenmaksun suuruus.
7. Vahvistetaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi.
8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
9. Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
10. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

14§
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle.

15§
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 18.05.2016